Het antwoord op vele paarden training gerelateerde vragen

Gepubliceerd op 1 juli 2020 om 19:41

Hoe leer ik mijn paard om voorwaarts te gaan? Hoe leer ik mijn paard om te gehoorzamen aan mijn hulpen? Hoe kan ik de achterhand van mijn paard sterker maken? Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn paard meer spieren opbouwt? Wat kan ik doen om mijn paard meer op mij te laten focussen? Wat doe je altijd elke training? Hoe ga je van stap naar draf, of van stap naar galop?

Het antwoord op al deze vragen is het rijden van overgangen.

Er gaat geen dag en geen training voorbij dat je geen overgang maakt met je paard. Want zelfs als je hem uit de stal haalt, heb je de eerste overgang al gemaakt. Dat klinkt misschien alsof het automatisch gaat, wat meestal ook zo is. Maar hier train je gelijk al gehoorzaamheid en toon je leiderschap.

 

Ook als je op je paard zit wil je dat je paard gehoorzaam is aan jouw hulpen waarmee jij hem uiteindelijk kan helpen om zijn lichaam zo goed mogelijk te gebruiken. Overgangen hebben ontelbaar veel voordelen en kunnen daarom ook worden ingezet voor ontelbaar veel problemen, of beter gezegd oplossingen.

 

Het rijden van overgangen kan voor sommige ruiters als saai of eentonig overkomen. En zelfs het paard kan hier uiteindelijk ook zo over denken. Daarom is het belangrijk dat je voldoende variatie aanbiedt. Ben je op zoek naar nieuwe inspiratie? Met de volgende drie oefeningen kan je voorlopig weer even vooruit!

Drie oefeningen die je kan doen met overgangen:

  • Overgangen tussen de gangen en elke keer een seconde minder in de lagere gang. 

Bijvoorbeeld: Maak overgangen draf-stap-draf. Als je in stap zit, ga je na 5 seconden weer draven. De volgende keer ga je weer naar stap en dan ga je na 4 seconden weer draven. Herhaal dit tot je maar 1 seconde stapt voordat je weer gaat draven.

  • Overgangen op de letters. 

Bijvoorbeeld: Bij de letters A-B-C-E maak je elke keer een overgang. Dit kan zijn naar een hogere gang, maar ook naar een lagere gang. Voordat je een overgang maakt moet je al weten welke overgang je wilt maken zodat je het goed kan voorbereiden.

  • Overgangen in dezelfde gang. Zoek en vind alle de verschillende versnellingen die je paard heeft in alle gangen en speel hiermee door hiertussen te schakelen. 

Bijvoorbeeld in stap: stap in arbeidsstap, vraag daarna verzamelde stap, ga naar bijna halthouden, ga weer naar arbeidsstap, dan naar middenstap en daarna uitgestrekte stap en ga weer terug naar arbeidsstap. Het doel is om bijvoorbeeld elke 10-15 stappen een andere versnelling te vragen.

Gouden tip:

Terwijl je lekker aan de slag bent met het rijden van overgangen en tempowisselingen, kan je proberen om elke keer minder hulpen te geven en echt je paard op je zit te laten reageren. Dit komt de onderlinge communicatie en harmonie ten goede en geeft een super gevoel dat jij op die manier iets aan je paard kan vragen.

 

Geniet van je training! 🍀


The answer on many horse riding questions

How to teach my horse to go forward? How to teach my horse to obey my aids? How to strengthen the hinglegs of my horse? How to develop the muscles of my horse? How to let the horse focus on the rider? What do you always do every training? How to go from walk to trot, or from walk to canter?

Transitions are the answer on many horse riding questions.

Not a day or training goes by without making a transition with your horse. Because even if you take him out of the stable, you have already made the first transition. That may sound as if it's automatic, which is usually the case. But here you already train obedience and show leadership.


Also when you are in the saddle, you want your horse to be obedient so you can help him to use his body in the correct way. Transitions have innumerable advantages and can therefore also be used for innumerable problems, or rather solutions.

 

Riding transitions can become boring or monotonous for some riders. And even the horse can think this way in the end. That's why it's important to offer enough variation. Are you looking for new inspiration? With the following three exercises you can move on for a while!

Three nice exercises you can do with transitions:

  • Transitions between the gaits with every time less time in the downward gait.

Example: transitions trot-walk-trot. Make a transition from trot to walk, walk 5 seconds before you go to trot again. Repeat this but next time 4 seconds walk, then 3 seconds, 2 and 1 second walk before you go to trot.

  • Transitions on the marks.

Example: take letter A-B-C-E and on every letter you do a transition (downwards or upwards). Before you make a transition you need to decide which transition and prepare it well.

  • Transitions within the gaits. Search and find all the different speeds your horse has in all the gaits and play with this by asking the different speeds in all the gaits.

Example walk: working walk, collected walk, almost halt, medium walk, extended walk.
Goal is to ask for example every 10-15 steps another speed of gait.

Golden tip:

While you're busy making a lot of transitions and tempochanges, you can try to give each time less aids and really make your horse react on your seat. This improves the mutual communication and harmony and will make you an even better team with your horse.

 

Enjoy your training! 🍀

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.