Aan het werk met halthouden

Gepubliceerd op 26 augustus 2020 om 09:54

Je paard kunnen laten halthouden is allereerst heel belangrijk om veiligheidsredenen. Je moet je paard ten alle tijde kunnen laten halthouden als dit nodig is. Natuurlijk is het ook handig als je paard stilstaat met op- en afstappen. En wat dacht je van de prijsuitreiking?

 

In de eerste dressuurklassen wordt gevraagd om aan het einde van de proef halt te houden en te groeten. Dit zal eerst vanuit stap naar halthouden zijn maar hoe hoger je komt, hoe moeilijker dit wordt en uiteindelijk moet je in het Z1 vanuit galop halthouden op de X.

 

Als je je paard goed afgericht hebt (afhankelijk van het africhtingsniveau) zijn deze overgangen geen probleem. Je paard loopt in balans van achter naar voren en is recht. Je paard moet goed aan de hulpen zijn en gehoorzamen. Lukt het je nog niet om goed halt te houden? Werk dan nog meer aan de africhting door veel te schakelen in en tussen de gangen en probeer het daarna nog eens. Halthouden is een goede graadmeter om te zien hoe goed je paard is afgericht.

Oefeningen om aan de slag te gaan met halthouden:

  • Draaf korte stukjes over de hoefslag en maak een overgang naar stap. Let op dat je paard voorwaarts blijft denken in de overgang en je een actieve stap hebt. Doe dit een aantal keer op beide zijdes.
  • Vanuit een actieve stap ga je een aantal keren halthouden. Let op dat je paard voorwaarts naar je hand toe stapt en dat je paard recht is. Vanuit hier kan je je paard laten halthouden. Zodra je merkt dat hij halthoudt, ontspan je je handen gelijk. In de overgang naar het halthouden kan je je kuit er een klein beetje aan houden zodat je zijn achterhand uitnodigt om meer onder te treden.
  • Nu combineren we bovenstaande oefeningen. Draaf over de hoefslag, maak een overgang naar een actieve stap en daarna een overgang naar halt. Neem de tijd en zorg dat je paard ontspannen en onbeweeglijk stil staat. Dit kan je uitbouwen met elke keer minder stappassen tussen de overgang van draf naar halt.
  • Zorg dat JIJ bepaald (en niet je paard) wanneer je weer voorwaarts gaat na het halthouden. 

Gouden tip:

Heb je een paard dat het moeilijk vind om lang stil te staan? Bouw dit dan langzaam uit. Ga eerst 1 seconde stil staan, doe dit een paar keer en probeer het dan 2 seconden en uiteindelijk 3 of 4 seconden. Het belangrijkste hier is dat jij de hulp geeft om voorwaarts te gaan voordat je paard besluit om niet meer te willen stil staan.\

 

Denk voorwaarts in je overgang terug. Hiermee activeer je de achterhand en zal hij meer ondertreden in de overgangen en uiteindelijk ook in het halthouden (en achterwaarts).

 

Geniet van je training! 🍀


Let's work on a perfect halt

Being able to stop your horse is first of all very important for security reasons. You should be able to stop your horse at any time if necessary. Of course, it is also useful if your horse doesn't move when you are getting on of coming off the horse. And have you thought of the ceremony after a competition?

 

In the first dressage classes you will be asked to halt and salute at the beginning and the end of your test. This will first be from trot to halt but the higher you get, the more difficult this will be and eventually you will have to make a transitions from canter to halt on X.

 

If your horse is well trained (depending on the level of training) these transitions are no problem. Your horse moves in balance from the back to the front and is straight. For riding a perfect halt, your horse has to be obedience on your aids. Are you not yet able to make a nice transition to halt? Then work even more on the getting your horse on your aids by make a lot of transitions in and between the gaits. A transition to halt is a good way to see how well your horse is trained.

Exercises to get started with halt:

  • Trot short distances over on the track and make a transition to walk. Make sure your horse keeps thinking forward in the transition and you have an active walk. Do this several times on both sides.
  • From an active walk you are going to halt several times. Make sure your horse walks forward towards your hand and that your horse is straight. From here you can stop your horse. As soon as you notice that your horse responds to your aids you can relax your hands. In the transition to halt, you can have a bit of contact with your leg so that you invite your horse to step under with his hindlegs.
  • Now we combine the above exercises. Trot on the track, make a transition to an active walk and then a transition to halt. Take your time and make sure your horse is relaxed and doesn't move in the halt. You can improve the transition from trot to halt by reducing the number of steps in walk before halt. 
  • Make sure that YOU decide (and not your horse) when you want to go forward again after halt.

Golden tip: 
Do you have a horse that finds it difficult to halt for a longer time? Build it up slowly. First halt for 1 second, do this a few times and then try to halt for 2 seconds and finally for 3 or 4 seconds. The most important thing here is that you give the aid to move forward before your horse decides he want to move again. 

 

Think forward in your downward transitions. In this way you active the hindlegs and they will step more under the body in the transitions. 

 

Enjoy your training! 🍀

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.