Samen ben je sterker dan alleen: Vind de support die jij nodig hebt!

Gepubliceerd op 14 maart 2021 om 00:00

Als je denkt aan wat je nodig hebt om je doel te bereiken met je paard, of dat nu is dat je meer tempocontrole wilt, een fijnere aanleuning of betere resultaten wilt neerzetten op wedstrijd, zal je waarschijnlijk als eerste denken aan een goede instructie. Dit is een belangrijk stukje uit de gehele puzzel maar er zijn nog meer factoren die een belangrijke rol spelen,

Denk eens aan andere manieren van begeleiding, coaching en support. Wat mis jij nog naast de fijne dressuurlessen die je van je instructie krijgt?

Hoe gaat het rijden thuis, tussen de lessen door? Verlopen deze dressuurtrainingen waarin je alleen rijdt altijd goed en kan je dan vervolgens tijdens de les weer verder werken aan iets nieuws of een stapje erbovenop doen? Of verlang je na een training thuis, alweer naar de volgende les waarbij je duidelijke opdrachten krijgt om uit te voeren en het altijd veel beter gaat dan thuis?

Herken je je hierin? Hoe kan dat nou toch dat het tijdens de les altijd goed gaan en het vervolgens thuis niet goed wil lukken?

Een groot verschil is dat je instructeur tijdens de les weet waar hij of zij naartoe wilt werken en je daarmee ook elke minuut van de les zal begeleiden. Als je vervolgens thuis zelf gaat rijden, weet je waarschijnlijk ook wel waar je naartoe wilt werken, maar heb je zelf misschien niet volledig in beeld welke kleine stapjes je hiervoor moet zetten tijdens je training, of hoe je dat nu ook al weer precies doet.

Natuurlijk hebben we allemaal weleens een slechte dag, die dagen bestaan gewoon en moeten we soms ook zo snel mogelijk weer vergeten. Het is wel goed om te evalueren wat je anders hebt gedaan dan in de les en hoe je dit de volgende training beter kan doen. En wat is er nu fijner dan om dit te bespreken met je instructeur.

Deze extra support, naast het krijgen van les, is heel waardevol voor jou en je paard. Het op elk moment van de dag kunnen stellen van vragen, het delen van je ervaringen en gevoelens en het ontvangen van steun en tips en tricks helpt jou om vervolgens weer vol goede moed naar de volgende training uit te kijken, en zorgt ervoor dat deze training thuis, ook als je geen les hebt, weer goed zal verlopen. De begeleiding in mindset van de ruiter mag niet vergeten worden.

Dus denk bij het zoeken van support, niet alleen aan een instructie, maar ook aan een persoon die er altijd voor je is, zodat je er nooit meer alleen voor staat. Want samen ben je sterker dan alleen!  


Together you are stronger than alone: Find the support you need!

When you think about what you need to achieve your goal with your horse, whether that's more tempo control, a better acceptance of the bit, or better results at competitions, the first thing you'll probably think of is a good trainer. This is an important piece of the entire puzzle but there are other factors that also play an important role.

Think about other ways of guidance, coaching and support. What do you miss besides the fantastic dressage lessons you get from your trainer?

How are your trainings when you ride at home, in between the lessons? Do these dressage training sessions, in which you ride without your trainer, always go well and can you then work on something new or take a step up during the next lesson? Or do you desire for your next lesson with your trainer after a training at home which didn’t went so well?  

Do you recognize yourself in this? How is it possible that it always goes well during the lessons and then it doesn't work at home?

A big difference is that during the lesson your trainer knows what he or she wants to work towards and will guide you every minute of the lesson. When you start riding at home, you probably know where you want to go, but you might not have a clear idea of what small steps you need to take to achieve this during your training, or how you do it.

Of course we all have a bad day now and then, those days exist and we should sometimes forget about them as soon as possible. But it is good to evaluate what you have done differently than during the lesson and how you can do this better the next time. And what is better than to discuss this with your trainer. 

This extra support, in addition to riding the lessons, is very valuable for you and your horse. Being able to ask questions at any time of day, share your experiences and feelings, and receive support and tips and tricks helps you to look forward to the next training session in good spirits, and ensures that your next training session at home, will go well again. The guidance in mindset of the rider should not be forgotten.

So think, when looking for support, not only about a trainer who gives you lessons, but also a person who is always there for you, so you're never alone. Because together you are stronger than alone! 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.