Feedback vragen en ontvangen; wie, wat, waar, hoe, waarom en hoe nu verder?

Gepubliceerd op 13 maart 2021 om 00:00

We kunnen onderscheid maken in gevraagde en ongevraagde feedback. Als je feedback gevraagd hebt, ben je als ontvanger meer voorbereid en open om de feedback tot je te nemen. Als iemand op een ongeschikt moment, ongevraagde feedback geeft, dan heb je eigenlijk al te maken met 2-0 achterstand en is de kans groot dat als de feedback niet zo positief is, de ontvanger dit als kritiek ervaart en er vervolgens niks mee doet. Terwijl het toch de moeite kan zijn om hiernaar te luisteren en over na te denken.

Maar de vraag is, als je niet graag ongevraagde feedback ontvangt, vraag jij zelf wel regelmatig om feedback?

Het kan je helpen om eventuele twijfels over jezelf weg te nemen als iemand aangeeft dat je op de goede manier bezig bent. Daarnaast kan je zelfvertrouwen groeien doordat iemand je wijst op je sterke punten. Ook de minder sterke punten moeten worden benoemd en dit kan ervoor zorgen dat je motivatie toeneemt om deze punten te gaan verbeteren.

Het is goed om ook aan andere mensen dan je ‘vertrouwde groep’ feedback te vragen. Nieuwe ogen op jou gericht, een nieuwe frisse blik met nieuwe inzichten. Daarom heb ik deze week een huiswerk opdracht voor je: Vraag eens feedback over het rijden aan een nieuw persoon!

Hoe vraag je feedback?

Als je op een stal staat met meerdere ruiters kan je makkelijk even iemand vragen om met je mee te kijken terwijl je aan het rijden bent. Maar op welke manieren kan je nog meer feedback vragen? 

1. Beoordeel jezelf: Film je eigen training en kijk zelf kritisch naar de goede en minder goede punten

2. Je trainer: Film een stukje training en vraag je trainer om feedback

3. Wedstrijd: Hier geeft de jury je feedback. Praat vooral na afloop nog even met de jury om nog meer tips te krijgen en helder te krijgen wat de jury precies wil zien voor een hoger cijfer.

4. Online wedstrijd: Benieuwd wat een vier sterren FEI jury van je proef vind? Ik organiseer regelmatig online wedstrijden dus doe gezellig mee! Stuur me een email of een whatsapp bericht en ik stuur je alle details door. 

5. Video feedback via andere trainer: via bijvoorbeeld de app Equipro (https://equipro.app) kan je een video insturen naar een trainer en deze trainer zal je video van feedback voorzien. Super goede mogelijkheid om even een frisse blik op jullie te hebben. Je vindt mij ook in de app via Jaizel Selleslaghs maar je kan me ook altijd direct contacteren via een email of een whatsapp bericht om jouw video van feedback te voorzien!

En, wat doe je NA het ontvangen van feedback?

 1. Om te zorgen dat je niks vergeet, is het belangrijk dat je de feedback punten (in bullits) voor jezelf op schrijft. Laat onder elk punt enige ruimte om nog meer te schrijven.
 2. Vervolgens kan je voor elk punt even de tijd nemen om over na te denken. Wat vind jij van deze feedback? Kan je een reden bedenken waarom de persoon dit als feedback heeft meegegeven? Wat gaf de aanleiding en heeft deze persoon ‘gelijk’? Probeer zo objectief mogelijk te zijn om jezelf de kans te geven aan de slag te gaan met deze feedback. Noteer onder elk punt of je het eens bent met de gegeven feedback. Als je niet helemaal snapt wat de feedback gever bedoeld en is het heel waardevol om dit met deze persoon te bespreken. Zodat je echt probeert er wat van te leren.
 3. Als je uiteindelijk begrijpt waarom een persoon deze feedback heeft gegeven, en je weet waar dit vandaan kwam, dan weet je ook wat je de volgende keer anders moet doen of waar je de komende tijd aan moet gaan werken. Schrijf nu onder elk punt een actie punt op waarmee je aan de slag gaat voor de komende tijd.
 4. Indien je positieve feedback hebt ontvangen (bv. goede houding en zit) is het ook de moeite waard om dit te evalueren. Ben jij zelf ook tevreden over je houding en zit? Welke feedback heb je onlangs nog van andere personen gekregen over je houding en zit? Als alles positief is, dan kan je concluderen dat je houding een sterk punt is en dat je daar de komende tijd minder tot geen aandacht aan hoeft te besteden.

Ontvang jij graag feedback? En wat doe je er vervolgens mee? Laat het me weten door een reactie te plaatsen onder deze blog.


Ask for and receive feedback; who, what, where, how, why and how to proceed?

We can distinguish between solicited and unsolicited feedback. If you have asked for feedback, as a recipient you are more prepared and open to receive the feedback. If someone gives unsolicited feedback at an unsuitable moment, you are already 2-0 behind and there is a good chance that if the feedback is not so positive, the recipient experiences this as criticism and does nothing with it. While it may be valuable to listen to it and to think about.

But the question is, if you don't like to receive unsolicited feedback, do you regularly ask for feedback?

It can help you clear up any doubts you may have about yourself if someone indicates that you are on the right track. In addition, your confidence can grow as someone points out your strengths. The points for improvement should also be mentioned and this can ensure that your motivation to improve these points increases.

It is good to ask people other than your 'trusted group' for feedback.

New eyes on you, a new fresh look with new insights. That's why I have a homework assignment for you this week: Ask a new person for feedback on your riding!

How to ask for feedback?

If you're at a barn with multiple riders, it's easy to ask someone to watch you while you're riding. But what are other ways can you ask for feedback?

 1. Assess yourself: Film your own training and look critically at the good and less good points,
 2. Your trainer: Film a piece of your training at home and ask your trainer for feedback.
 3. Competition: Here the jury gives you feedback. Talk to the jury afterwards to get more tips and to clarify what the jury meant exactly with the feedback and how you can increase your marks.
 4. Online competition: Curious what a four star FEI jury thinks of your test? I regularly organize online competitions with an international FEI judge and everyone can participate! You can contact me via email or whatsapp message and I will send you all the details. 
 5. Video feedback through another trainer: For example, through the Equipro app (https://equipro.app) you can send a video to a trainer and the trainer will provide feedback on your video. This is a super good opportunity to have a fresh and independent look at you. You can also find me in the app via Jaizel Selleslaghs but you can always contact me directly via email or whatsapp message to provide feedback on your riding video!

So, what do you do AFTER receiving feedback?

 1. To make sure you don't forget anything; it is important that you write down the feedback points (in bullets). Leave some space under each point to write more.
 2. Then you can take some time to think about each point. What do you think about this feedback? Can you think of a reason why the person gave this as feedback? What prompted it and is this person "right"? Try to be as objective as possible to give yourself a chance to learn from this feedback and do something with it. Under each point, note whether you agree or not with the feedback given. If you do not quite understand what the feedback giver meant, it is very valuable to ask for more details or for a better explanation from the feedback giver.
 3. If you understand why a person gave this feedback, and you know where this came from, then you also know what you should do differently next time or what you should work on in the coming period. Now under each point, write down an action point that you will work on for the time ahead.
 4. If you have received positive feedback (e.g. good posture and seat) it is also worthwhile to evaluate this. Are you satisfied with your posture and seat? What feedback have you recently received from other people about your posture and seat? If everything is positive, then you can conclude that your posture is a strong point and that you don’t need to pay much attention into it in the coming period.

 

Do you like to receive feedback? And what do you do with it next? Let me know by writing a comment below this blog.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.