Variatie mogelijkheden met wijken voor de kuit

Gepubliceerd op 12 augustus 2020 om 21:06

Vanaf het L1 wordt er in de proef gevraagd om een aantal meter te wijken voor de kuit. Maar wijken is meer dan alleen een oefening die gevraagd wordt tijdens een wedstrijd. Welk doel heeft wijken en hoe kan je dit variërend toepassen in je training? In deze blog vind je heel veel inspiratie om toe te passen in je trainingen in combinatie met wijken voor het been. 

 

Wat is het doel van wijken?

 • Je paard leren gehoorzamen aan de eenzijdige kuit druk; voorwaarts, zijwaarts gaan
 • Je paard gymnastiseren; je paard wordt leniger en je vraagt het binnen achter been te activeren
 • Je paard voorbereiding op de andere zijgangen

 

In de proef moet je het wijken tonen vanaf de AC-lijn naar de hoefslag. Maar er zijn veel verschillende manieren om wijken toe te passen in je training.

De oefening de we allemaal wel kennen is wijken vanaf de AC-lijn naar de hoefslag. Hierin kan je variëren door:

 • Een paar passen wijken afwisselen met een paar passen rechtuit
 • Proberen steeds iets eerder op de hoefslag uit te komen waardoor je paard steeds meer opzij moet gaan
 • Tempowisselingen maken tijdens het wijken; begin in arbeidsdraf met wijken, vraag dan middendraf en ga door met wijken en het laatste stukje wijk je in arbeidsdraf

Oneindige mogelijkheden om met je paard te wijken voor het been

 • Wijken vanaf de hoefslag naar de AC-lijn, of zelfs door naar de andere kant van de bak.
 • Gebroken lijn wijken. Start bijvoorbeeld op de hoefslag en wijk 5meter naar binnen, vervolgens wijk je weer terug naar de hoefslag. Je oefent hier het wijken voor beide benen. Let op dat je probeert om één tempo aan te houden.
 • ZigZag wijken. Start vanaf de AC-lijn en wijk steeds een paar passen naar links, maak je paard recht, wijk een paar passen naar rechts, maak je paard recht en wijk weer een paar passen naar links. Neem de tijd om je paard rustig om te stellen van links naar rechts.
 • Wijken op de hoefslag. De hulpen zijn hetzelfde maar nu blijf je op de hoefslag met het hoofd van het paard richting het hek. Doe deze oefening in stap en voel dat je paard echt met zijn binnen achterbeen ondertreed. Door te wijken op de hoefslag kan je paard minder makkelijk versnellen zal hij beter opzij stappen.
 • Wijken vanaf de diagonaal. Start de diagonaal zoals je gewend bent en vanaf de X wijk je naar de hoefslag. Start rechtsom, MXK van hand veranderen en vanaf X wijk je voor het linkerbeen richting de hoefslag. Je zal je paard verassen door het wijken vanaf de diagonaal te vragen waarmee je echt kan controleren of hij aan je hulpen is en de oefening beheerst.
 • Volte en wijken. Start linksom, rij een volte 10meter bij H, wijk van H naar X voor het rechterbeen en rij op X een volte 10m links daarna X-A rechtuit. Met deze oefening wordt je paard uitgedaagd om op de volte zijn linker achterbeen onder te treden en tijdens het wijken zijn rechterachterbeen onder te treden. Hiermee train je dus beide achterbenen. Let op dat je dezelfde oefening ook op de andere hand doet.

Zoals je ziet zijn er echt heel veel variatie mogelijkheden. Kies er voor deze week 1 uit en ga daarmee aan de slag. Als dat goed gaat, kan je volgende week een nieuwe oefeningen erbij pakken.

 

Gouden tip:

Bij alle oefeningen kan het handig zijn om het eerst een keer in stap te doen, dan heb je meer tijd om te voelen wat er allemaal gebeurd en waar je op moet letten voordat je het in draf doet.

 

Let ook op dat je de oefeningen zowel linksom als rechtsom uitvoert. 

 

Geniet van je training! 🍀


Variation with leg yielding

Leg yielding is more than just an exercise that is asked during a competition. What is the purpose of leg yielding and how can you apply this in your training? In this blog you will find a lot of inspiration to apply in your training in combination with leg yielding.

 

What is the purpose of leg yielding?

 • Teaching your horse to go sideways and forward from the pressure of the leg
 • Gymnasticizing your horse; your horse becomes more agile and you ask to activate his inside the hind leg.
 • Preparing for the other lateral movements

 

In the dressage tests you have to show the leg yielding from the centerline to the track. But there are many different ways to apply leg yielding in your training.

An exercise we all know is leg yielding to the track. Here are some variation you can put in your training:

 • Do a few strides leg yielding, continue with a few strides straight, ask again leg yielding and continue straight
 • Try to end a bit earlier on the track every time you do a leg yielding so your horse has to step more aside
 • Change in pace while leg yielding; start leg yielding in working trot, ask medium trot and continue leg yielding and end in working trot while leg yielding

Infinite possibilities to leg yield with your horse

 • Leg yielding from the track to the centerline, or even to the other side of the arena.
 • Leg yielding from the corner to X and from X to the corner. For example, start at the track and leg yield 5 meter to the inside, then leg yield back to the track. Here you practice leg yielding for both legs. Make sure you try to keep one pace.
 • ZigZag leg yielding. Start from the centerline and leg yield a few steps to the left, straighten your horse, leg yield a few steps to the right, straighten your horse and leg yield a few steps to the left again. Take your time to change your horse from left to right.
 • Leg yielding on the track. The aids are the same but now you stay on the track with the horse's head towards the fence. By leg yielding on the track you limit your horse to go faster but to really go sideways.
 • Leg yielding on the diagonal. Start the diagonal as you are used to and from the X you leg yield to the track. For example, start on the right lead, change rein on the diagonal MXK and from X you leg yield to the right, for your left leg, towards the track. 
 • Volte and leg yielding. Start on the left lead, ride a 10meter circle on H, leg yield from H to X at ride a 10meter circle on X to the left, after that you ride straight on the centerline. With this exercise you work on both hind legs. With the circles you work on the left hind leg and while leg yielding you work on the right hind leg. 

As you can see there really are a lot of variation possibilities. Choose one exercise for this week and get started. If that goes well, you can pick up a new exercise for next week.

 

Golden tip:

In all exercises it can be useful to do it first in walk, then you will have more time to feel what is happening and what need extra attention before you start in trot. 

 

Also make sure that you do the exercises on both sides. 

 

Enjoy your training! 🍀

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.