Achterwaarts voor een 10!

Gepubliceerd op 30 september 2020 om 00:21

Achterwaarts is een zeer effectieve oefening om je paard zijn bekken te laten kantelen en je leert je paard om meer gewicht op de achterhand te dragen. Het achterwaarts gaan kan best wel een struikelblok zijn als je paard het nog niet goed snapt. Sommige paarden worden er heel heet van of gaan zelfs steigeren en dat is natuurlijk niet de bedoeling. Het kan dan helpen om vaak aan de hand achterwaarts te stappen. Als je dan vervolgens op je paard zit, kan je iemand vanaf de grond vragen om je paard te helpen achterwaarts te gaan en zo kan je je paard makkelijk kennis laten maken met het achterwaarts gaan. Begin altijd eerst met 1 stapje, beloon je paard goed wanneer hij achterwaarts stapt en bouw dit langzaam uit met steeds een stapje meer achterwaarts.

 

Hoe goed beheers jij het achterwaarts gaan met je paard? En hoe vaak doe je dit eigenlijk tijdens de trainingen? Wist je dat dit ook een goede oefening is voor de buik- en rugspieren van het paard? Daarnaast werk je ook aan de gehoorzaamheid, balans en controle.

Achterwaarts voor een 10
Oefeningen voor achterwaarts

Hier zijn enkele oefeningen waarmee je het achterwaarts gaan kan oefenen in je training:

  • Rij over de hoefslag en ga steeds bij de A,B,C,E halthouden en achterwaarts. Nu ga je elke keer dat je achterwaarts gaat een pas minder achterwaarts. Begin bijvoorbeeld bij 5 en eindig bij 1 pas achterwaarts. Je kan er de volgende training voor kiezen om juist elke keer een stap extra achterwaarts te zetten
  • Rij over de hoefslag en ga steeds bij de A,B,C,E halthouden en achterwaarts. Nu varieer je in de gang die je vraagt na het achterwaarts. Ga een keer voorwaarts in stap, draf of zelfs galop. Maar je kan ook voorwaarts gaan in middenstap, uitgestrekte stap, middendraf of uitgestrekte draf.
  • Achterwaarts in de bocht: meestal willen we dat ons paard recht naar achteren stapt, maar deze keer kan je eens proberen om in de bocht achterwaarts te stappen. Je vraagt je paard dan iets meer zijn binnen achterbeen te belasten en daarmee laat je dat been specifiek wat meer buigen en wordt het been sterker.

Gouden tip: 

Bepaal voordat je gaat halthouden hoeveel passen je achterwaarts gaat en in welke gang je voorwaarts gaat. Jij moet deze overgangen allemaal voorbereiden en duidelijk communiceren met je paard.

Zin in een uitdaging?

Je kan bovenstaande oefeningen ook op een andere plek proberen dan op de hoefslag. Bijvoorbeeld op de AC lijn of op de BE lijn. Probeer maar eens op X halt te houden en achterwaarts te gaan.

 

Geniet van je training! 🍀


Reinback for a 10

Reinback is a very effective exercise to tilt your horse's pelvis and to teach your horse to carry more weight on the hind legs. Reinback can be really difficult in the beginning if your horse doesn't get it right yet. Some horses get very tense or even start rearing and of course that's not the intention. It can help to start on the ground, next to your horse, and ask your horse to go backwards. If this goes well, you can try to do a reinback in the saddle but with the help of someone on the ground to help your horse go backwards. Always start with one step first, reward your horse well when he steps backwards and slowly build it up with one step more.

 

How well do you control reinback with your horse? And how often do you do this during training? Did you know that this is also a good exercise for the belly and back muscles of the horse? In addition, you also work on obedience, balance and control.

Achterwaarts voor een 10
Oefeningen voor achterwaarts

Here are some exercises to apply in your training in combination with reinback:

  • Follow the track and on A,B,C,E you stop and ask reinback. Every time you go backwards, you’re going to ask for one step less. So you can start with 5 steps and end with 1 step backwards. The next training you can chose to ask for one more step backwards every time.
  • Follow the track and on A,B,C,E you stop and ask reinback. Now you vary in the gait after going backwards. You can go forward in walk, trot or even canter. But also in medium walk, extended walk, medium trot or extended trot.
  • Reinback in the corner: Usually we want our horses to go straight while going backwards. But this time you can try to do a reinback in the corner. You then ask your horse to put a little more weight on his inner hind leg and with that you specifically make that leg a little stronger.

Golden tip: 

Before you stop, decide how many steps you want to ask for in the reinback and in which gait you want to go forward. You have to prepare these transitions and communicate clearly with your horse.

In for a challenge?

You can also try the above exercises in a different place than on the track. For example, on the centerline or on the BE-line.

 

Enjoy your training! 🍀

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.