Dromen doe je niet alleen als je slaapt: Het belang van dromen

Gepubliceerd op 12 maart 2021 om 00:00

Hoe vaak droom jij over wat je wilt bereiken met je paard?
Misschien heb je een duidelijk doel zoals meerijden op de Nederlandse kampioenschappen, het behalen van de Z dressuur, het mogen rijden met een slipjas, of zelfs het bereiken van de Grand Prix.

 

Nu heb ik drie vragen voor je:
Is jouw droom bekend bij JEZELF?
Is jouw droom bekend bij ANDEREN?
Staat jouw droom op PAPIER?

Als je voor jezelf nog geen ultieme wens of droom hebt, is dat natuurlijk helemaal niet erg. Maar het hebben van een duidelijk doel voor ogen kan je heel erg motiveren om ook voor de volle 100% voor dit doel te gaan! Het met anderen mensen bespreken maakt hen onderdeel van jouw avontuur. Zo kunnen zij regelmatig aan je vragen hoe het gaat en zijn zij jouw stok achter de deur om vol te houden, ook als het even niet mee zit. Het blijkt zelfs dat als je je doel opschrijft, en hier regelmatig naar kijkt, je eraan blijft denken en een plan gaat bedenken om dit doel echt te behalen.

Okey, je hebt een droom, en dan? 
Dan komt de vraag; wat heb je allemaal nodig om je droom te bereiken? 

 

Ik was snel even wat onderwerpen aan het opschrijven en besef me dat de lijst ontzettend lang kan zijn! Laat je echter niet afschrikken door deze lijst maar gebruik hem als eerste stap richting jouw droom. 

 

Verdiep je in elk onderwerp en onderzoek wat er allemaal mogelijk is voor jou! En met welke mensen jij je wilt en kan omringen om samen voor je droom te gaan!

 • Kennis
 • Ervaring
 • Budget
 • Tijd
 • Instructie
 • Management rondom paard
 • Support rondom ruiter 
 • Ruiterfitheid
 • Mindset
 • Houding en zit
 • Doelen stellen
 • Een Plan

Een PLAN. Als je een doel voor ogen hebt, heb je ook een plan nodig om dit te bereiken! Een plan geeft je structuur, een leidraad en houvast. Het vertelt je welke stappen je nog moet zetten (op welke termijn) om weer een stapje dichter bij je droom te komen. Het helpt je om te focussen en om je te motiveren om zo goed mogelijk je best te doen om je droom te bereiken.

Zonder een droom, heb je geen doel, en zonder een doel heb je geen PLAN.

Dus wil jij echt iets bereiken samen met je paard, start dan maar eens met dromen!

 

Laat me weten waarover jij droomt om te bereiken of ervaren met je paard!


Dreaming is more than only something you do when you sleep: The importance of dreaming

How often do you dream about what you want to achieve with your horse?

Maybe you have a clear goal such as participation during the championships, achieving a certain dressage level or even reaching the Grand Prix.

 

Now I have three questions for you:

Is your dream known to YOURSELF?

Is your dream known to OTHERS?

Is your dream on PAPER?

If you don't have an ultimate wish or dream for yourself yet, that's of course not a bad thing at all. But having a clear goal in mind can really motivate you to go for it for the full 100%! Discussing it with other people makes them part of your adventure. They can regularly ask you how you're doing and they are your big support to keep you going, even when things get tough. It turns out that if you write down your goal, and look at it regularly, you keep thinking about it and come up with a plan to really achieve this goal.

Okay, so let’s say you have a dream, and then? 

Then comes the question; what do you need to achieve your dream? 

 

I was quickly writing down some topics and realize that the list can be incredibly long! However, don't let this list put you off but use it as the first step towards your dream. 

 

Delve into each topic and research what is possible for you! And with which people you want and can surround yourself!

 • Knowledge
 • Experience
 • Budget
 • Time
 • Instruction
 • Management around the horse
 • Support around the rider 
 • Rider fitness
 • Mindset
 • Posture and seat
 • Goalsetting
 • A plan

A PLAN. If you have a goal in mind, you also need a plan to achieve it!

A plan gives you structure, a guide and something to hold on to. It tells you what steps you need to take (and on what timescale) to get one step closer to your dream. It helps you to focus and to motivate you to do your best to achieve your dream.

Without a dream, you have no goal, and without a goal you have no PLAN.

So if you really want to achieve something together with your horse, start dreaming!

                 

Let me know what you dream of achieving or experiencing with your horse.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.