Tips en een oefening voor meer tempocontrole bij een flegmatiek paard

Gepubliceerd op 2 december 2020 om 00:00

Wie bepaalt het tempo van je paard als jij met je paard aan het werk bent?

Sommige paarden bepalen zelf het tempo waarin ze graag willen lopen maar als wij met hen aan de slag gaan, dan willen wij dit als trainer van ons paard juist bepalen zodat wij het paard helpen om zijn lichaam zo goed mogelijk te gebruiken.

Hoe zorg je er nu voor dat jij de controle hebt?

Ik zeg altijd: als je paard snel gaat, dan wil jij langzamer en als je paard langzaam gaat dan wil jij sneller. Vraag dus precies het tegenovergestelde. Ik moet hier wel bij zeggen dat dit natuurlijk niet bij ieder paard werkt, maar in de meeste gevallen wel. Het gaat erom dat jij het tempo bepaald en niet het paard. De manier waarom je dit doet is heel belangrijk.

In deze blog vind je tips en een oefening die je kan toepassen ter verbetering van de tempocontrole bij een flegmatiek paard. Volgende week is het de beurt aan de vlugge en voorwaartse paarden.

Is je paard traag of sloom en moet je hem de hele tijd vragen om door te lopen? Krijg je eigenlijk wel een reactie op je been? 

Hier zijn mijn twee belangrijkste tips om dit te verbeteren:

 

Tip 1: Geef alleen een hulp als dit nodig is. Hoe moeilijk dit ook is bij iets tragere paarden maar probeer je benen zo stil mogelijk te houden en alleen been te geven als je paard afremt en daarna je been weer stil te houden.

 

Tip 2: Wees heel consequent. Als je een hulp geeft, dan wil je ook een reactie voelen bij je paard. Krijg je geen reactie? Geef dan dezelfde hulp maar duidelijker. Geeft je paard de juiste reactie, beloon hem dan even met je stem. Herhaal dezelfde hulp nog een keer totdat je paard een reactie geeft op jouw lichte hulpen.

De oefening voor betere tempocontrole bij een flegmatiek paard:

Begin in stap en doe deze oefeningen in alle drie de gangen.

1.  Stap op je paard met als doel tempocontrole met zo min mogelijk hulpen. Het enige waar jij op focust is het tempo en jouw hulpen waarbij je zo min mogelijk probeert te doen.

2. Je stapt in het tempo dat jij wenst en houd je benen stil.

3. Remt je paard zelf af, geef dan been, voel dat je paard voorwaarts reageert en houdt je been weer stil. Doordat je je been stil houdt is dat en beloning voor je paard op zijn voorwaartse reactie van je eerdere been hulp.

4. Remt je paard weer af, geef je weer been zodat je paard weer naar jouw tempo gaat en houdt je been weer stil.

5. Dit blijf je herhalen waarbij je heel consequent blijft. Zie het als een spelletje waarbij je je paard iets probeert uit te leggen. Hij moet namelijk zelf het tempo vasthouden zonder jouw hulpen en iedere keer dat hij afremt, corrigeer je hem en laat je het hem daarna weer zelf doen. In het begin moet je waarschijnlijk redelijk vaak corrigeren maar later zullen de stukken langer worden waarbij je niet hoeft in te grijpen. 

Gouden tip:

Op papier klinkt dit niet zo moeilijk, maar met een flegmatiek paard is dit zeker niet eenvoudig! Daarom adviseer ik om tijdens de training echt alleen hierop te focussen.

 

Geniet van je training! 🍀

Inspireer andere ruiters:

Heb jij een goede tip of oefening voor andere fanatieke ruiters om hun energie sparende paard, toch te vragen al zijn energie te geven, hem wakker te maken en te zorgen dat hij actief is?

 

Laat het hieronder weten in de reacties!

 

Samen weten we zoveel meer dan alleen! 


Tips and an exercise for more tempocontrol by a phlegmatic horse

Who determines the tempo of your horse when you are working with your horse?

Some horses decide their own tempo during the training, but when we start working with them, we, as trainers, want to determine this so that we can help the horse to use his body in the correct way.

How do you make sure that you are in control of this?

I always say: if your horse goes fast, you want to go slower and if your horse goes slow, you want to go faster. So ask exactly the opposite. I have to say that this does not work for every horse, but it most cases it does! The aim is that you control the speed and not your horse.

In this blog you will find tips and an exercise that you can use to improve the tempo control of a phlegmatic horse. Next week I will focus on the fast and forward horses.

Is your horse slow or sluggish and do you have to ask him to go forward all the time? Do you actually get a reaction on your leg?

Here are my two most important tips to improve this:

 

Tip 1: Only give a (leg)aid if this is necessary. No matter how difficult this is for slightly slower horses, try to keep your legs as still as possible and only drive with your legs if your horse slows down and then keep your legs quite again.

 

Tip 2: Be very consistent. If you give an aid, you want to get a reaction from your horse. Don't you get a reaction? Give the same aid but more clearly. When your horse responds in the right way, you can reward him with your voice. Repeat this until your horse responds to your light aids.

The exercise for more tempocontrol by a phlegmatic horse:

Start at walk and do this exercise in all three gaits.

1. Get on your horse with the aim to control the tempo with as little aids as possible. The only thing you are going to focus on is the tempo and your aids, trying to do as little as possible.

2. You walk at the pace you want and keep your legs quite.

3. When your horse slows down by himself, drive with your legs, feel that your horse moves forwards and keep your legs quite again.

4. When your horse slows down again, drive with your legs so your horse goes back to your pace and keeps your leg quite again. When you keep you legs quite after a good forward reaction of your horse, that is a reward for your horse. In this way he will learn to understand to go forward on your leg aids and to stay in the same pace when you do nothing.

5. Keep repeating this exercise while being very consistent. See it as a game where you try to explain something to your horse. He has to keep the pace without your help and every time he slows down, you correct him and let him do it again. In the beginning you probably have to correct quite often, but later on the pieces without correction will become longer. 

Golden tip:

On paper this doesn't sound that difficult, but with a phlegmatic horse this is certainly not easy! That's why I advise you to really only focus on this during the training because it will be challenging enough.

 

Enjoy your training! 🍀

Inspire each other:

Do you have a good tip or exercise for other riders to ask their not so active horse, to still give all his energy, wake him up and make sure he is active?

 

Let us know in the comments below!

 

Together we know so much more than alone! 

 

 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.