Tips en een oefening voor meer tempocontrole bij een sensibel, vlug en erg voorwaarts paard

Gepubliceerd op 9 december 2020 om 00:00

Welk woord past het beste bij jou paard?

 

Is je paard sensibel, snel, vlug en heet, of ook wel erg voorwaarts? Of is je paard eerder traag, sloom en een beetje langzaam?

 

In beide gevallen gaat het hier om het tempo en de controle over het tempo van je paard. Één van de belangrijkste pijlers als het gaat om de training van je paard.

 

In deze blog vind je tips en een oefening voor meer tempocontrole bij een paard dat graag erg voorwaarts loopt. 

Heeft jouw paard altijd lekker veel energie en ligt het tempo heel hoog? Lukt het je niet altijd om rustiger te draven? Hier zijn mijn tips voor jou!

 

Tip 1: Houd licht contact met je been. Men is geneigd om de benen af te steken maar hiermee maak je het alleen maar erger. Je paard moet leren dat je benen er zijn om hem ondersteunen.

 

Tip 2: Durf je hand te ontspannen. Als de teugeldruk constant hetzelfde is, weet je paard niet wat je bedoeld en dat je eigenlijk wilt dat hij langzamer gaat.

 

Tip 3: Rij niet alleen maar terug, maar juist ook naar voren op jouw hulpen!

De oefening voor meer tempocontrole bij een erg voorwaarts paard:

1. Stap op je paard met als enige doel: tempocontrole waarbij jij je hand kan ontspannen en je paard hetzelfde tempo aanhoudt.

2. Begin in stap, gaat je paard sneller dan jij wilt, maak een ophouding zodat je paard terug komt en ontspan je hand weer. Gaat je paard vervolgens weer sneller, maak je weer een ophouding en ontspan je je hand. Dit moet je ontelbaar keren herhalen totdat je paard hetzelfde tempo blijft aanhouden waarbij jij je hand kan ontspannen.

3. Stap enkele passen in een rustig tempo zonder je paard tegen te houden en verhoog daarna zelf het tempo met je been en zit. Vervolgens vang je je paard weer op naar arbeidsstap en ontspan je je hand weer. Let op dat je weer terug gaat naar jouw tempo zoals bij stap 1.

4. Draaf rustig aan, houdt je paard niet tegen in draf, maar werk met ophoudingen als je paard uit zichzelf sneller gaat en ontspan je hand daarna weer. Als je paard een stukje in jouw tempo draaft en je handen ontspannen zijn, dan maak je een overgang naar stap. Herhaal dit en de volgende keer ga je niet naar stap, maar vraag je een beetje middendraf, waarna je weer terug gaat naar jouw tempo in arbeidsdraf. Dit ziet er als volgt uit: Rustige arbeidsdraf met ontspannen handen – stap – rustige arbeidsdraf – middendraf – rustige arbeidsdraf – stap.

5. Herhaal dit zo vaak als je kunt en je zal merken dat het steeds makkelijker wordt zolang je consequent blijft in je hulpen.

Gouden tip:

Door langzamer licht te gaan rijden en ook goed uit te ademen kan je het tempo van je paard naar beneden brengen. Probeer maar eens!

 

Beloon je paard als je de juiste reactie krijgt!

 

Geniet van je training! 🍀

Inspireer andere ruiters:

Heb jij een goede tip of oefening voor andere fanatieke ruiters om meer controle te krijgen over het tempo van hun voorwaartse paard? 

 

Deel het dan hieronder in de opmerkingen!

 

Samen weten we zoveel meer dan alleen! 


Tips and an exercise for more tempocontrol by a sensible, hot and forward moving horse

Which word suits your horse best?

Is your horse sensible, fast, quick and hot, or also called very forward? Or is your horse rather slow, sluggish and a bit low on energy?

In both cases it’s about the tempo and the control of the tempo of your horse. One of the most important pillars when it comes to the training of your horse.

 

In this blog you will find tips and an exercise for more tempo control in a horse that likes to move very forward. 

Is your horse always full of energy and really fast? Do you have difficulties with trotting at a slow pace? Here are my tips for you!

 

Tip 1: Keep light contact with your legs. Sensible horses can overreact on your leg aids and often riders tend to put their legs away from the horse but this only makes it worse. Your horse needs to learn that your legs are there and can also support him.

 

Tip 2: Try to relax your hands. It makes no sense to constantly pull on the reins to try to slow down your horse. With this constant contact on the reins he will not understand what you mean and that you actually want to slow down.

 

Tip 3: Don’t only try to slow down your horse, but also ride forward when you ask for it!

The exercise for more tempocontrol by a really forward and fast horse:

1. Get on your horse with only one goal: tempo control where you can relax your hands and your horse maintains the same pace.

2. Start at walk, when your horse accelerates, make a half halt so your horse slows down and relax your hands. When your horse accelerates again, make a half halt and relax your hand again. You have to repeat this countless times until your horse keeps the same pace without pulling on the reins.

3. Walk in a steady pace with relaxed hands ask for a few steps medium walk with your legs and seat. Collect your horse, and relax your hands again. Make sure you go back to the pace of step 1.

4. Start trotting in an easy pace without pulling on the reins. When your horse goes faster, make a half halt and relax your hands again. When you trot in your tempo, you can make a transition to walk. Repeat this and the next time you don’t go to walk, but you will ask for a few steps of medium trot and go back to working trot. This looks like this: Easy working trot – walk – easy working trot – medium trot – easy working trot – walk.

5. Repeat this as often as you can and you will find that it gets easier and easier as long as you remain consistent in your aids.

Golden tip:

By slowing down your rythm of the rising in the trot, and also by breathing out properly, you can slow down your horse's pace. Just try it!

 

Reward your horse when you get the right reaction!

 

Enjoy your training! 🍀

Inspire each other:

Do you have a good tip or exercise for other riders to get more control over the tempo of their fast and forward moving horse? 

 

If so, share it below in the comments!

 

Together we know so much more than alone! 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.